fbpx

ПРАВНИ УСЛУГИ

VENILUCK CBC: Всичко за бизнеса на едно място

НАШИТЕ УСЛУГИ

За да спестим вашето време по изготвяне на административни документи и осигурим правна защита и съответствие със закона на всеки бизнес предлагаме пълна гама юридически и административни услуги.

КОНСУЛТАЦИИ

Фирмата разполага със специалисти, способни да предоставят консултации от всеки отрасъл на правото и да предложат ефикасно разрешаване на зададените казуси.

РЕГИСТРАЦИИ

За да спестим вашето време ние извършваме регистрации на фирми за всеки вид дейност.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Изготвяне на всички видове правни и административни документи, необходими за създаването и текущата работа на вашия бизнес.

ДРУГИ УСЛУГИ

Правен одит / Фирмени промени / Справки и проучвания / Извънсъдебно решаване на спорове / Представителство

АБОНАМЕТНО ОБСЛУЖВАНЕ

За да бъдем до вас винаги когато имате нужда, предлагаме различни възможности за абонаментно обслужване.

ЗА ОТДЕЛА

За да намери правилното решение за всеки клиент фирмата разполага със специалист във всяка сфера на правото свързана с търговската дейност на дадена компания или гражданин.

Възможностите не се случват. Вие ги създавате.

КОНСУЛТАЦИИ

При конкретни запитвания и казуси фирмата може да съдейства при решаването на въпроси, свързани със следните правни отрасли:
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Фирмата може  да съдейства по въпроси и казуси, касаещи отношенията между държавната администрация и вашия бизнес.Консултация и съдействие относно:

 • Подготовка на документи за участие в обществени поръчки
 • Оспорване на актове на държавната администрация
 • Услуги, предоставяни от държавната администрация
 • Процесуално представителство по административни дела
ДАНЪЧНО ПРАВО
Консултации по всички въпроси, свързани с данъчното право. Данъците са неизменна част от всяка търговска дейност и правилното им изчисляване и плащане е задължение на всяка компания. Фирмата има опит във всички сфери на данъчното право и може да помогне бизнеса ви да изпълнява данъчните си задължения без да прави ненужни или преждевременни плащания, намалявайки възможните печалби.Консултация и съдействие относно:

 • Данъчно облагане
 • Корпоративни (ЗКПО) данъци
 • Лични (ЗДДФЛ) данъци
 • Данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Избягване на двойно данъчно облагане
 • Представителство пред данъчната администрация
 • Процесуално представителство по данъчни дела
 • Международно данъчно право
 • Обжалване на данъчни актове
ТЪРГОВСКО И КОРПОРАТИВНО ПРАВО

По конкретни запитвания или в рамките на абонаментно правно обслужване фирмата предоставя както устни, така и писмени консултации и мотивирани становища по въпроси от търговското и корпоративното право.Консултация и съдействие относно:

 • Форма на сдружаване
 • Учредяване на търговски дружества
 • Подготовка и сключване на търговски сделки
 • Търговски преговори
 • Изготвяне на бизнес договори
 • Изготвяне на учредителни документи (учредителен договор и устав)
 • Изготвяне на договори за управление
 • Изготвяне на актове на управителни органи
 • Подготовка и вписване на обезпечения и гаранции по търговски сделки
 • Регистрации и вписвания на обстоятелства
 • Правни анализи на търговски предприятия
 • Придобиване на разрешителни / лицензи
 • GDPR организация – защита на личните данни
 • Представителство при търговска несъстоятелност
 • Представителство и правна защита на търговската дейност
КОНКУРЕНТНО ПРАВО
Фирмата е тесен специалист в  сферата на конкурентното право и знае как да ви защитава от нелоялна конкуренция, както и да ви консултира преди извършването на действия, които ще ви превърнат в нелоялен конкурент, с последващите от това санкции.Консултация и съдействие относно:

 • Съответствие с правните изисквания при извършване на търговска дейност
 • Защита от нелоялна конкуренция и монополи
 • Абонаментен целогодишен анализ на законността на действията и практиките на конкуренцията ви
 • Имитация на марки
 • Кибернастаняване
 • Процесуално представителство при възникнали дела
 • Нелоялно привличане на клиенти
 • Увреждане доброто име на конкурентите
 • Заблуждаваща реклама
БАНКОВО ПРАВО
Независимо дали  сте кредитна институция или бизнес, имащ отношения с такава,  фирмата може да ви съдейства и представлява по въпроси и казуси, свързани с банковото право.Консултация и съдействие относно:

 • Потребителски кредити
 • Бизнес кредитиране
 • Ипотечни кредити
 • Овърдрафти
 • Валутни операции
 • Обслужване на кредитни институции
 • Закъснели плащания и събиране на вземания (дължими на или от вашата организация)
 • Процесуално представителство
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Фирмата разполага със специалисти в сферата, които ще могат да ви помогнат да защитите правата си, както и да не нарушите интелектуалната собственост на друг, без да осъзнаете, че го правите.Консултация и съдействие относно:

 • Закрила на интелектуална собственост
 • Търговски тайни
 • Авторски права
 • Патенти
 • Търговски марки
 • Домейн имена и колизия с търговски марки
 • Лицензионни договори
 • Процесуално представителство
ИНТЕРНЕТ ПРАВО
Интернет пространството е навлязло във всяка сфера на бизнеса. Законовите изисквания, както и възможностите  конкурентите ви да използват нерегламентирани и забранени способи  не са малко. Ние можем да  помогнем вашата дейност да отговаря на всички изисквания и да ви предоставим професионална защита при предприети незаконни действия срещу вашия бизнес.Консултация и съдействие относно:

 • Електронна търговия
 • Договори за изработване на уебсайтове
 • Продажба на уебсайтове
 • Използване на уебсайт, e-магазин и мобилни приложения
 • Правна закрила на уебсайтове
 • Домейн имена и колизия с търговски марки
 • Валидност на онлайн договори
 • Защита на лични данни в Интернет
 • GDPR регламенти
 • Закрила на интелектуална собственост в Интернет
 • Онлайн реклама и медии
 • Права на потребителите
 • Процесуално представителство
МИТНИЧЕСКО ПРАВО
Цялостно съдействие по въпроси и казуси, свързани с превоза на стоки през граница. Фирмата може да администрира целия процес, като ви предоставя най – ефикасните решения.Консултация и съдействие относно:

 • Оценка на дейността за съответствие с нормите на митническото право
 • Митнически режими и процедури
 • Номенклатури и тарифно класиране
 • Правила за произход на стоките
 • Митнически забрани и ограничения
 • Митническо задължение – мита
 • Тарифни квоти
 • Обжалване на актове и наказателни постановления на митническата администрация
 • Внос и износ на стоки
 • Оценка на митническата стойност
 • Митнически освобождавания
 • Електронна търговия
 • Суспендиране на митата
 • Определяне на митнически ставки
 • Процедури за деклариране
ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
Фирмата може да ви консултира по въпроси, свързани със задължителни осигуровки и възможностите за облекчения при определени критерии, както и да администрира целия процес.Консултация и съдействие относно:

 • Възникване и погасяване на осигурителни задължения
 • Осигурителни рискове (неработоспособност, заболяване и др.) и дължимите обезщетения
 • Задължително обществено осигуряване
 • Доброволно обществено осигуряване
 • Осигурителен доход
 • Осигурителен стаж
 • Здравно осигуряване
 • Пенсионно осигуряване
 • Процесуално представителство
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО
Фирмата може да консултира и представлява бизнеси по въпроси, свързани със застрахователното право, както и да обслужва застрахователни дружества и техни клиенти.Консултация и съдействие относно:

 • Сключване и оценка на застрахователни договори
 • Искане на застрахователни обезпечения
 • Защита от неоснователно искане на застрахователни обезпечения
 • Процесуално представителство
ТРУДОВО ПРАВО И ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
Фирмата има богат опит с представителство на предприятия и техните служители по случаи  с настъпили трудови злополуки, предоставя консултации и изготвя становища, води преговори с работодатели и служители и осъществява процесуално представителство за защита на правата и законните интереси на работодатели и служители при трудови злополуки, с оглед справедливо обезщетяване за последиците от злополуката.Консултация и съдействие относно:

 • Форма на назначаване на персонала
 • Изготвяне на заповеди
 • Изготвяне и сключване на трудови договори
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Прекратяване на трудови правоотношения
 • Процесуално представителство при трудови спорове
ГРАЖДАНСКО ПРАВО
По конкретни запитвания или в рамките на абонаментно правно обслужване фирмата предоставя както устни, така и писмени консултации и мотивирани становища по въпроси от гражданскоправно, вещноправно и трудовоправно естество.Консултация и съдействие относно:

 • Гражданскоправни казуси
 • Сключване на договори
 • Събиране на вземания
 • Посредничество при извънсъдебни споразумения
 • Процесуално представителство
ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО
Ако извършвате търговска дейност на територията на държава членка  на ЕС, ще подлежите на регламенти, принадлежащи към европейското право. Фирмата може да ви консултира и съдейства при всеки правен въпрос и казус, касаещ Европейското право, както и да ви предостави професионална правна защита и представителство.Консултация и съдействие относно:

 • Процесуално представителство по искове или жалби срещу решения на институции и органи на Европейския съюз
 • Процесуално представителство пред Европейския съд в Люксембург
 • Искове за причинени вреди от страна на държавата и нейните органи
 • Проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз
МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО
Ако част от дейността ви се извършва извън територията на държавата, в която е регистрирана фирмата ви, ще подлежите на регламенти, принадлежащи към международното право. Ние знаем какво да направите при всички законно регламентирани международни търговски дейности, както и  как да защитим интересите ви при възникнали казуси от международно естество. Консултация и съдействие относно:

 • Международно договорно право
 • Международно данъчно право
 • Международно трудово право
 • Международно търговско право
 • Процесуално представителство пред международни правни институции
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС
Фирмата осъществява представителство във всички стадии на наказателния процес – както на лица, привлечени в качеството на обвиняем и съответно подсъдим, така и по отношение на пострадали от престъпления лица ,за защита на правата и законните им интереси в съдебното производство.Консултация и съдействие относно:

 • Изготвяне на тъжби, жалби, искове и възражения
 • Защита в досъдебно производство и извършване на процесуални действия
 • Защита на подсъдими по наказателни дела от частен характер
 • Представляване на частен обвинител или тъжител в съдебното производство
 • Защита пред съд по мерки за неотклонение и за процесуална принуда
 • Заличаване на криминална регистрация от информационните регистри на МВР
СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ
Организация и участие в преговори  за сключване на граждански и търговски сделки – фирмата разполага с екип от специалисти в областта на гражданското и търговското право, които подпомагат клиента при избора на подходяща правна форма на бъдещи сделки. Можем да ви съдействаме преди, по време и след сключване на дадена сделка.Консултация и съдействие относно:

 • Правна форма на сделка
 • Проверка на документи и договори
 • Определяне на дати, място и час за сключване на сделка / договор
 • Неизпълнение на договори
 • Пр*едставителство

При желание от страна на клиента, адвокат взема участие при водене на преговори с насрещната страна, с цел изясняване в максимална степен на всички правни аспекти на договорите в периода преди самото сключване, както и гарантиране на точното им изпълнение от страните.*

 

РЕГИСТРАЦИИ

Пълно съдействие при регистрация на фирма, включващо консултации и процедурите по регистрация.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

 • Регистрация на Дружество с ограничена отговорност (ООД)
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на акционерно дружество (АД)
 • Регистрация на ЕАД
 • Регистрация на АДСИЦ
 • Регистрация на КД
 • Регистрация на КДА
 • Регистрация на СД
 • Регистрация на кооперация
 • Регистрация на заложна къща
РЕГИСТРАЦИЯ НА НПО

 • Регистрация на сдружение с нестопанска цел
 • Регистрация на фондация
РЕГИСТРАЦИИ ЗА ТЪРГОВЦИ ЧУЖДЕНЦИ

 • Регистрация на фирма на чужденец
 • Регистриране на клон на чужд търговец
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрация на търговски клон
 • Регистрация на дъщерно дружество
 • Пререгистрация на фирма
 • Регистрация в Булстат
 • Регистрация на търговска марка
 • Регистрация на консорциум
 • Регистрация на виртуален адрес на фирма

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Фирмата консултира своите клиенти при изготвянето на договори и правни документи относно всякакъв тип сделки и правни казуси.
ПОДГОТОВКА НА ДОГОВОРИ
Изготвяне и съгласуване на договори и съпътстващите ги документи относно всякакъв тип граждански и търговски сделки.

Проверка на готови и изготвяне на:

 • Договори за сливане / преобразувания
 • Проектодоговори
 • Договори за поръчка
 • Дружествени договори
 • Договори за управление
 • Учредителни договори
 • Споразумения за покупко-продажба на акции/дялове
 • Договори за покупка на активи
 • Договори за съвместна дейност
 • Договори за стратегически партньорства
 • Договори за търговско представителство
 • Договори за франчайзинг
 • Договори за лизинг
 • Договори за конфиденциалност
 • Договори за поръчителство (гаранция)
 • Договори за залог
 • Комисионни договори
 • Договори за консигнация
 • Договори за превоз
 • Спедиционни договори
 • Фючърсни договори
 • Форуърдни договори
 • Спот договори
 • Договори за продажба на уеб-сайт
ИЗГОТВЯНЕ НА МЕМОРАНДУМ

 • Меморандум за съвместна дейност
 • Инвестиционен меморандум
 • Меморандум за намерение
ПРОЦЕСУАЛНИ ДОКУМЕНТИ

 • Одит на процесуални документи
 • Изготвяне и подаване на тъжби
 • Изготвяне и подаване на жалби
 • Изготвяне и подаване на възражения
 • Изготвяне и подаване на искове
ФИРМЕНИ СЪБРАНИЯ

 • Документи за Общи събрания (покани, протоколи и протоколни книги, решения)
 • Документи за Съвети на директорите (покани, протоколи и протоколни книги, решения)
 • Документи за Управителни съвети (покани, протоколи и протоколни книги, решения)
 • Документи за Надзорни съвети (покани, протоколи и протоколни книги, решения)
УВЕДОМЛЕНИЯ И ПОКАНИ

Изготвяне и изпращане на:

 • Писма до съконтрахенти
 • Информационни уведомления
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Изготвяне на други вътрешно-фирмени и задължителни документи.

 • Изготвяне на търговски предложения
 • Изготвяне на устави
 • Изготвяне на вътрешни устройствени актове
 • Изготвяне на заповеди
 • Изготвяне на пълномощни
 • Изготвяне на удостоверения
 • Изготвяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма
 • Генерално търговско пълномощно
 • Образец от подпис
 • Копие от нотариален акт

ДРУГИ УСЛУГИ

Правен одит / Фирмени промени / Справки и проучвания / Извънсъдебно решаване на спорове / Представителство
ПРАВЕН ОДИТ
Проверка на състоянието на фирмата ви от правна гледна точка, за да се установи дали отговаря  на всички законови изисквания и дали може да има претенции към трети страни (обезщетения и др.).

Услугата включва:

 • Текущо правно състояние на бизнеса
 • Одит на документи и договори
 • Проверка за висящи дела
 • Възможности за правни облаги и компенсации
ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ

 • Преобразуване на дружества
 • Закриване на фирма / Ликвидация
 • Обявяване в несъстоятелност
 • Деклариране на фирма без дейност
 • Отмяна на решение на общо събрание
 • Вписване на промяна на управител
 • Вписване на промяна на седалище / адрес на управление
 • Вписване на промяна на съдружници
 • Вписване на капитала: увеличаване / намаляване
 • Вписване промяна на наименование
 • Вписване промяна в предмета на дейност
 • Вписване на прокурист
 • Вписване на други промени
 • Прехвърляне на едноличен търговец
 • Прехвърляне на фирма / предприятие
 • Прехвърляне на фирмени / дружествени дялове
 • Придобиване и прекратяване на членство в дружество
 • Промяна на лични данни в търговския регистър
 • Заличаване на лични данни в търговския регистър
СПРАВКИ И ПРОУЧВАНИЯ

 • Справка дали фирма притежава имоти и други активи
 • Справка – кадастрална скица
 • Справка за наличие на лични данни в търговския регистър
 • Проверка за свободно име на фирма
 • Проверка за актуално състояние на недвижим имот
 • Проучване на история и актуално състояние на фирма (Due diligence доклад)
ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Организиране и провеждане на процедури по:

 • Арбитраж
 • Медиация
 • Помирителни комисии
 • Преговори
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Разполагаме с експерти, които могат да ви представляват по всеки казус, засягащ бизнеса ви.

Представителство пред / при:

 • Държавни институции
 • Други бизнеси и трети страни
 • Сключване на договори и сделки
 • Посредничество при услуги предлагани от държавната администрация:

– Предоставяни от централни администрации

– Предоставяни от специализирани териториални администрации

– Предоставяни от областни администрации

– Предоставяни от общински администрации

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирмата предлага възможности за цялостно правно и административно обслужване според нуждите на клиента, включващо консултации, представителство и изготвяне на документи.  За ваше удобство предлагаме следните видове обслужване:
ЦЯЛОСТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цялостното административно обслужване предоставя  ежемесечна обработка на  документи и извършване на дейностите, необходими за ефикасното функциониране на бизнеса от наши специалисти по бизнес администрация, счетоводство и право.

Услугата включва:

 • Текуща обработка на документация
 • Представителство
 • Правна защита
 • Консултации
ДИСТАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
За да имате адекватен отговор на възникнали въпроси, позволяващи директен отговор, фирмата предлага:

 • Консултации и представителство по телефон и видео конференции
 • Консултации и изготвяне на документи по Еmail (някои видове комуникация и трансфер на документи трябва да бъдат извършвани само чрез специализирани и защитени системи, които можем да предоставим)
 • Live chat
ПЛАНОВЕ

 • Определени работни часове
 • През целия работен ден
 • Извънработно време
 • 24/7 (услугата се извършва от няколко служители, спрямо изискваната квалификация)

ЗА ОТДЕЛА

За да намери правилното решение за всеки клиент фирмата разполага със специалист във всяка сфера на правото свързана с търговската дейност на дадена компания или гражданин. Членовете на екипа ни са работели по многобройни казуси достигайки до ефикасен и ефективен резултат.

Фирмата представлява клиентите си пред всички съдебни инстанции и трети страни, като по места  осъществява ефективно взаимодействие и с други адвокати и специалисти.