fbpx

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

VENILUCK CBS: Всичко за бизнеса на едно място Счетоводство / ТРЗ / Консултации

НАШИТЕ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Фирмата предлага цялостни счетоводни решения за всеки вид бизнес. Работим, както по международни, така и по национални счетоводни стандарти спрямо нуждите на предприятието.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ЦЯЛОСТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Цялостното счетоводно обслужване предоставя ежемесечна обработка на счетоводни документи и процедурите по годишно приключване.
ПЕРСОНАЛ

ПЕРСОНАЛ

Цялостна ТРЗ администрация включваща правни, данъчни и социални консултации при назначаването и текущото управление на персонала.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ДРУГИ УСЛУГИ

Консултации и еднократни счетоводни услуги предлагани от фирмата.

Възможностите не се случват. Вие ги създавате.

ЦЯЛОСТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Цялостното счетоводно обслужване предоставя първоначална подготовка за извършване на счетоводната дейност, ежемесечна обработка на счетоводни документи (текущо счетоводство) и процедурите по годишно приключване. За повече детайли:

ПЪРВОНАЧАЛНА ПОДГОТОВКА

Извършваме подробен анализ на дейността на вашата фирма и изготвяме най – подходящ(а):

ИЗГОТВЯНЕ И ОБРАБОТКА НА СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ

Извършване на текуща обработка на счетоводни и данъчни документи:

 • Изготвяне на вторични счетоводни документи
 • Хронологично завеждане на документи
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне на дневници за покупки и продажби
 • Осчетоводяване на фактури
 • Осчетоводяване на отчети от касови апарати
 • Обработка на банкови извлечения и документи
 • Обработка на командировъчни заповеди
 • Обработка на пътни листове
 • Обработка на други документи по искане на клиента

ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

 • Изготвяне на статистически тримесечни отчети
 • Справки за нуждите на управлението
 • Изготвяне на месечни и годишна оборотни ведомости
 • Изготвяне на междинни и годишни отчети
 • Изготвяне и подаване на отчети към БНБ – СБП форми, свързани с чуждестранни заеми
 • Изготвяне и подаване на статистически справки към НСИ
 • Изготвяне на междинни справки за вземания и задължения към контрагенти
 • Създаване на отчети по конкретни изисквания на клиента

ОБРАБОТКА НА ЦЕННИ КНИЖА

 • Изготвяне и водене на Книга на акционерите
 • Изготвяне на временни удостоверения за акции
 • Замяна на безналични акции с налични
 • Замяна на налични акции с безналични
 • Фючърси
 • Суапове
 • Опции

ВОДЕНЕ И ВПИСВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

 • Залог върху търговско предприятие
 • Вземания
 • Машини и съоръжения
 • Недвижим имот
 • Оборудване
 • Стоково-материални запаси
 • Фермерска продукция

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ

Плащането на данъци в оптимални срокове, когато бихте получили данъчни облекчения или не преди нормативно определените срокове за да не намалявате предварително оперативния капитал на дружество си е от значение за успеха на фирмата ви, затова ние ще поемем изцяло тази задача:

 • Ежемесечно следене на плащанията и задълженията към националния бюджет
 • Следене на нормативни срокове за декларации
 • Своевременно информиране за наближаващи срокове

ДАНЪЧНИ ПЛАЩАНИЯ

Изчисляване и плащане на данъци:

 • Изчисляване на дължими данъци
 • Изготвяне на платежни нареждания към осигурителната каса
 • Изготвяне на платежни нареждания към националния бюджет
 • Изготвяне на платежни нареждания към контрагенти по изискване на клиента
 • Подаване на декларации по ЗМДТ

ДДС ОБРАБОТКА

Цялостна ДДС обработка:

 • Изготвяне на ДДС декларации
 • Изготвяне на VIES декларации
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ декларации
 • Възстановяване на ДДС

АКТИВИ И ПАСИВИ

 • Пускане в експлоатация на дълготрайни активи
 • Начисляване на разходи за амортизации
 • Осчетоводяване на стоково-материални запаси
 • Отписване на активи от инвентарната книга при необходимост
 • Инвентаризация нa вземания и задължения

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне на годишни финансови отчети (ГФО)
 • Подаване на годишните и заверени отчети в НСИ
 • Заверка на годишни финансови отчети
 • Подаване на изискуеми от данъчните закони справки и декларации
 • Публикуване на счетоводни отчети в търговския регистър
 • Консолидирани финансови отчети
 • Годишна инвентаризация на активите и пасивите

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Представителство пред компетентните органи при проверки и ревизии
 • Представителство и защита пред институциите по данъчни въпроси и казуси
 • Защита на база изготвени данъчни документи пред данъчната администрация (при защита на данъчни документи, които не са изготвени от нас, се извършва предварителната им проверка)
 • Изготвяне и подаване на законно изискани от данъчните институции документи
 • Представителство пред банкови институции
 • Правна защита – посетете страницата на правния отдел

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Издаване на фактури от името на клиента
 • On-line / електронно банкиране от името на клиента
 • Предоставяне Данъчен адрес за връзка с институциите
 • Вземане на документи от офиса на клиента
 • Организация за извършване на независим финансов одит
 • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО)

ПЕРСОНАЛ

Назначаване и текущо управление на персонала. За повече информация:

НАЗНАЧАВАНЕ

 • Консултация за формата за назначаване на персонала
 • Изготвяне и обработка на необходимите документи
 • Сключване на трудови договори
 • Регистрация на трудови договори в НАП

ОБРАБОТКА НА ТРЗ ДОКУМЕНТИ

 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на заповед за прекратяване на трудов договор
 • Изготвяне на разплащателни ведомости
 • Изготвяне на фишове
 • Изготвяне на служебни бележки
 • Изготвяне на график за платен годишен отпуск
 • Изготвяне на платежните нареждания за данъци, осигуровки и заплати
 • Изготвяне на образци за пенсиониране
 • Изготвяне на документи на английски език
 • Изготвяне и подаване на документи в НОИ
 • Изготвяне и подаване на документи в НАП
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Регистриране на болнични листове
 • Попълване на трудова книжка
 • Заверка на осигурителни книжки

ЗАПЛАТИ И РАЗХОДИ (ПЕЙРОЛ АДМИНИСТРАЦИЯ)

 • Изчисляване и обработка на заплати
 • Отчитане на разходите за заплати по отдели и проекти
 • Изчисляване и осчетоводяване на разходите за работна заплата и осигуровки
 • Текущо проследяване на срокове за плащане на заплати и осигуровки
 • Мениджърски справки за разходите за персонал
 • Обслужване на банкова сметка за изплащане на работни заплати
 • Подготвяне на файлове за масово плащане

ДРУГИ УСЛУГИ

Консултации и еднократни счетоводни услуги.

КОНСУЛТАЦИИ

 • Консултация и съдействие относно бизнес идея
 • Консултиране при изготвяне на договори от счетоводна гледна точка
 • Консултации по осигурителни, данъчно и трудово – правни въпроси
 • Консултиране и съдействие при откриване на фирми
 • Консултации за легално оптимизиране на данъците
 • Консултации във връзка с ДДС ефекти
 • Консултации за валутното законодателство
 • Консултации за трансферно ценообразуване
 • Съдействие при данъчно планиране на дейността

ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Еднократно осчетоводяване на първичните счетоводни документи и изготвяне на необходимите счетоводни документи
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация на юридически лица
 • Изготвяне и подаване на ГФО в националния статистически институт
 • Изготвяне и подаване на ГФО в агенцията по вписванията
 • Подаване на декларации за липса на дейност в НСИ и НАП
 • Регистрация по ЗДДС
 • Проверка за условията за задължителен финансов одит на фирмата
 • Удостоверение за наличие или липса на задължение към НАП
 • Изготвяне на документи при кандидатстване за кредит на ЮЛ

СЧЕТОВОДСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за доходи на физически лица по чл.55 от ЗДДФЛ
 • Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за авансово удържане и внесен данък върху изплатени доходи на физически лица – за всяко тримесечие
 • Съдействие при ревизии на физически лица – данъчна и правна защита
 • Изготвяне на документи при кандидатстване за кредитна физически лица