fbpx

HRM УСЛУГИ

VENILUCK CBS: Всичко за бизнеса на едно място

НАШИТЕ HRM УСЛУГИ

Независимо дали компанията ви е от години на пазара или едва сега стартира, можем да ви предложим комплексни решения за управлението и професионалното развитие на вашите служители. Разполагаме с богат опит в HRM услугите и знаем как да намалим разходите по управлението на персонала, като междувременно повишим  мотивацията и ефикасността при работа.

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Селекция  / Назначаване / Ориентация

HR ПЛАНИРАНЕ

Първоначален анализ / Проектиране на длъжности / HR процеси / HR норми / HRM инструменти

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Изготвяне и обработка на документи / ТРЗ администрация / Атестация и оценка на работата / Проучвания / Мотивация на персонала

ОБУЧЕНИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Оценка и планиране / Повишаване на квалификацията / Преквалификация

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Поддръжка на уебсайт е услуга, при която ние извършваме цялата техническа работа по сайта – обновяване на системата, защита от хакерски атаки, мониторинг на скоростта и още много други.

ХОСТИНГ УСЛУГИ

Предлагаме завършени хостинг решения, регистрация на домейни, онлайн базирани платформи за изграждане на сайт и други инструменти за представяне на Вашия бизнес онлайн!

Възможностите не се случват. Вие ги създавате.

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Цялостна организация при процеса по набиране на персонал. Наличието на точния човек на правилното място и в точното време е от решаващо значение за успеха на една организация. Ние създаваме профил на идеалния кандидат, като изучаваме вашата дейност за да идентифицираме уменията и опита, от които имате нужда.

СЕЛЕКЦИЯ И НАЗНАЧАВАНЕ

Цялостна администрация на процеса по назначаване.

 • Консултация за формата за назначаване на персонала
 • Длъжностна характеристика: Изготвяне на подробно описание на длъжността и изискваната квалификация за търсените специалисти.
 • Профил на кандидата: Създаване на профил на най – подходящия за дадената позиция кандидат.
 • Обявяване на позицията: Пускаме позицията по наличните канали за набиране на персонал , включително наши собствени.
 • Подбор на CVта: Детайлно преглеждане на получените CVта за първоначална селекция.
 • Проверка и верификация: Извършване на проверка на предоставените препоръки и трудов стаж на предварително избраните кандидати.
 • Селекция: Класиране и подбор на преминалите успешно проверката кандидати.
 • Организация на интервюта: Уговаряме в удобно за вас време интервю с предварително одобрените кандидати.
 • Назначаване: Изготвяне и обработка на необходимите договори и съпровождащи документи на избраните кандидати и регистрация в съответните институции.

ВИДОВЕ ПОДБОР

Чрез recruiting и headhunting ние ще намерим подходящите служители за вашия бизнес.

Извършваме услуги по:

 • Масов подбор
 • Подбор на специалисти
 • Подбор на ръководители

ТИП ЗАЕТОСТ

В зависимост от конкретните ви изисквания, можем да намерим подходящите специалисти за определени срокове и часове на заетост.

 • Пълен работен ден
 • Непълен работен ден
 • Почасова заетост
 • За определен проект

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА CONTRACTOR (НАЕМАНЕ НА РАБОТНИЦИ БЕЗ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР)

При тази услуга ние ви предоставяме квалифициран за дадената дейност служител, имащ сключен трудов договор с нас, за определен срок от време. Това е удобно когато ви е необходим тесен специалист в дадена област или повече персонал за определен период или проект. Ние покриваме всички задължения, касаещи работодателя, като плащане на осигуровки и заплати; така  спестявате време за търсене на подходящ служител и средства за сключване на трудови договори.

 • Временно назначаване (подбор и наемане за определен срок )
 • Лизинг на персонал (наемане за неопределен срок спрямо нуждите на компанията)
 • Outstaffing(задържане на персонала, като се прехвърля администрацията, като задълженията за плащане на осигуровки и заплати )

ОРИЕНТАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ

Организация на процедурите за въвеждане на новоназначени служители.

Изготвяне на система за начална ориентация на новоназначени служители, включваща:

 • Представяне на фирмата (история, цели…)
 • Разяснение на фирмената структура
 • Разяснение на фирмените процеси и процедури
 • Разяснение на фирмените политики и правила
 • Изготвяне и връчване на наръчник на служителите
 • Водене на дневник с подписи за приемане

Изготвяне на план за последваща адаптация на всеки служител, включващ:

 • Конкретни цели
 • Периодични интервюта
 • Съдействие при налични проблеми
 • Атестация на работата
 • Доклад за напредък и препоръки

HR ПЛАНИРАНЕ

При планирането на човешките ресурси е важно да вземете предвид както текущите оперативни нужди за дейността си, така и стратегически цели, за да можете да посрещнете и бъдещите нужди от квалифицирана работа ръка и да минимизирате рискове, свързани с текучество, промени в икономическия климат, пенсиониране, разрастване на дейността.

ПЪРВОНАЧАЛЕН АНАЛИЗ

Ако желаете да придобиете ясна представа за това дали сегашната ви HR структура функционира максимално ефикасно, можем да извършим детайлно проучване и изготвим предложения за подобрения.

 • Анализ на текущите оперативни нужди
 • Анализ на текущите управленски нужди
 • Анализ на трудовото възнаграждение

При установена нужда изготвяме:

 • Предложения за въвеждане на нови длъжности
 • Предложения за съкращаване на ненужни длъжности
 • Предложения за съвместяване на длъжности

ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ

Проектиране на необходимите работни места спрямо нуждите на бизнеса ви.

 • Анализ на целите на организацията
 • Определяне на длъжности, задоволяващи оперативните цели
 • Определяне на длъжности, задоволяващи стратегическите цели
 • Определяне на длъжности, подходящи за outsourcing
 • Анализиране и определяне на необходимата квалификация за конкретните длъжности
 • Създаване на план за набиране на нужния персонал
 • Създаване на прогнози за бъдеща нужда от служители

СЪЗДАВАНЕ НА ЦЯЛОСТЕН HR ПРОЦЕС

За да функционира пълноценно всяка организация има нужда от правилните хора на правилното място в правилното време. За да се постигне това е необходима ясно изградена и функционираща HR система, обхващаща:

 • Установяването на нуждата от служители
 • Тяхното набиране и селектиране
 • Подготовката и въвеждането им
 • Задържането и управлението им
 • Разрешаване на спорове
 • Освобождаването на персонал
 • Изграждането на благоприятна работна среда

За да улесним процесите по управление на персонала можем да изготвим следните  процедури:

 • Необходим персонал: Изграждане на цялостна процедура за установяване на необходимите ЧР за задоволяване на оперативните и стратегически нужди на организацията.
 • Набиране и селекция: Изграждане на процедура за подбор на необходимия персонал.
 • Ориентация и адаптация: изготвяне на конкретна процедура; изготвяне на наръчници за нови служители.
 • Обучение и преквалификация: Процедура за установяване на необходимост  и провеждане на обучение и преквалификация на служители.
 • Управление на изпълнението: Управление и оценка на резултатите на всеки служител чрез периодични доклади.
 • Администрация: Обработка на документи при назначаване и текуща документация.
 • Дисциплина: Процедури за поддържане на дисциплината на работното място и начините за налагане на дисциплинарни наказания.
 • Досиета на служителите: Поддържане на актуални досиета, съдържащи релевантна информация и цялостно представяне.
 • Управление на присъствието и отпуските: Изготвяне на работни графици, обработка на болнични, отпуски и др.
 • Разрешаване на конфликти: Създаване на процедура за разрешаване на конфликти на работното място.
 • Компенсации и бонуси: Процедура за определяне на критерии и вида бонуси и начина за предоставянето им.
 • Напускане и съкращения: Изготвяне на процедура и необходимите документи за напускащи и съкратени служители.

ИЗГОТВЯНЕ НА HR ПОЛИТИКА

Политиката за управление на човешките ресурси на дадена компания включва съвкупност от общоприети принципи и норми, които улесняват работодателите и служителите относно правата и задълженията на всяка страна. Ограничават риска от неясноти и по този начин спомагат за цялостното подобрение на работния процес и мотивацията на служителите в организацията. Друга важна функция е, че спомагат за интеграцията и разбирането на местни законови изисквания и норми. Видът и съдържанието на тези политики зависят от различни за дадена организация фактори като дейност, цели, стратегия и други. Спрямо тези фактори ние можем да разработим конкретни политики като:

 • Доброволност на заетостта: Утвърждава възможността както служителят така и работодателят да прекратят работните взаимоотношения по всяка причина, позволена от закона.
 • Политики против тормоза и дискриминацията: Тези политики забраняват дискриминацията и тормоза на работното място.
 • Класификация на длъжностите: Уточняват видовете заетост като пълна, почасова, консултантска и др. и задълженията спрямо вида заетост на служителите и работодателите.
 • Политики за отпуски: Тези политики уточняват правилата и процедурите на компанията за ползване на платени отпуски, неплатени отпуски, болнични и други уточнени в закона или предвидени в компанията отпуски.
 • Политики за отчетност на отработеното време
 • Политики за безопасност: Правила за безопасност и процедури при извънредни ситуации и инциденти на работното място.
 • Политики за присъствие и отсъствия: Тези политики установяват изискванията за готовност за започване на работа, установени в работния график и начините за информиране при извънредни отсъствия или закъснения.
 • Политики за почивки: Те предоставят яснота за времето и продължителността на почивките. Тук са включени обедните и допълнителните почивки. Важно е почивките да бъдат съобразени със законовите изисквания и да постигат ефект на възобновяване на продуктивността на персонала и премахването на ‘burn out’ преумората.
 • Оръжия на работното място: Политики забраняващи внасянето на оръжие на работното място (може да бъдат включени при политики за безопасност на работното място) или ако дейността го изисква, ясни процедури за съхранение и боравене, съобразени с месното законодателство.
 • Работа от вкъщи (Home office): Уточняване на правилата и процедурите за работа от вкъщи. Кои позиции го позволяват, в кои случай е необходимо присъствие в офиса. Трябва да се има предвид, че работодателят е отговорен за служителите си докато те са на работа, независимо къде се намират, така че тези политики трябва да са съобразени и с местното законодателство и изисквания към работодателите.
 • Ползване на лични устройства: Правилата и условията за използване на лични устройства по време на работа. Уточняват се случаите, в които употребата им е забранена при определени видове дейност или ситуации.
 • Социални мрежи: Политика, целяща защита на репутацията на компанията ви в онлайн пространството. Относно ползването на социални мрежи в компанията и забраните за споделяне на конфиденциална за компанията информация, както и санкциите при неспазването им.
 • Алкохол и наркотични вещества: Ясно регламентирана забрана за употреба на алкохол и наркотични вещества, включително и отделни видове лекарства. Включват се списъци със забранените вещества, процедури за тестване и дисциплинарните наказания при неспазване на политиката.
 • Политики за фирмена конфиденциалност: Установяват какво в компанията попада в тази категория. Правилата за боравене и съхранение на конфиденциална информация. Санкциите, на които подлежи служителят при целенасочено или небрежно нарушаване на установените норми за конфиденциалност.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧР

Ние можем да ви предоставим необходимите инструменти за пълноценното управление на ЧР. Спрямо конкретните обстоятелства, ще намерим най-подходящите решения за  вашата организация.

Системите за HRM могат да включват комплексни софтуерни решения за:

 • Въвеждане на информация за служителите
 • Мениджърски справки
 • Средства за атестация
 • Управление на възнаграждението
 • Управление на бонуси
 • Задължителни и препоръчителни обучения
 • Съхранение на лични документи (договори, допълнителни споразумения)
 • Съхранение на общи документи (политики и процеси на компанията, длъжностни характеристики, организационни карти)
 • Работни графици и календари за отпуски и празници
 • Обработка на отпуски
 • Обработка на болнични
 • Средства за комуникация и обратна връзка
 • Директория на служителите (длъжност и контакти)

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Нашите специалисти могат да съдействат за текущата администрация на всички ваши служители на трудови или граждански договори, включваща  изпълнение на задълженията на работодателя и следене за правилното изпълнение на служебните задължения от страна на персонала.

ИЗГОТВЯНЕ И ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ

 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Проверка на необходими за длъжността сертификати
 • Изготвяне на заповеди и допълнителни споразумения
 • Обработка на документи за прекратяване на трудов договор
 • Изготвяне на и служебни бележки
 • Изготвяне на графици за работно време, почивки и отпуски
 • Изготвяне на образци за пенсиониране
 • Изготвяне на документи на чужд език
 • Изготвяне и водене на служебни досиета
 • Изготвяне на УП2 и УП3
 • Изготвяне и подаване на документи в НОИ
 • Изготвяне и подаване на документи в НАП
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Изчисляване на болнични и регистриране на болнични листове
 • Обработка на документи за трудов стаж
 • Обработка на трудови книжки
 • Обработка на осигурителни книжки
 • Обработка и подаване на документи за временна нетрудоспособност и майчинство
 • Обработка на документи и съдействие при трудови злополуки и професионални болести
 • Обработка на документи за профилактика и рехабилитация
 • Изготвяне и подаване на вноски по ГВРС (Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя)
 • Изготвяне на други вътрешно-фирмени документи при изискване от клиента

ТРЗ АДМИНИСТРАЦИЯ

Ние можем да администрираме целия процес по изчисляване и обработка на заплати / пейрол за всички служители. Съдействаме при изготвянето на механизми за определяне на работната заплата, така че да бъде конкурента и мотивираща за персонала, но внимателно съобразена с бюджета на организацията.

 • Изготвяне на вътрешни правила за работната заплата
 • Изчисляване и отчитане на разходите за заплати / надници и дължими осигуровки по отдели и проекти
 • Текущо проследяване на срокове за плащане на заплати и осигуровки
 • Мениджърски справки и отчети за разходите за персонал
 • Обслужване на банкова сметка, използвана само за изплащане на работни заплати
 • Подготвяне на файлове за масово плащане и платежни нареждания за данъци, осигуровки и заплати
 • Изготвяне и издаване на сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл. 43
 • Обработка и подаване на декларации образец 1 и 6
 • Изготвяне на ведомости за заплати (разплащателни ведомости) и фишове за заплати
 • Представителство на фирмата пред институциите

АТЕСТАЦИЯ И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА

Можем да изградим професионална система за атестация и да провеждаме периодична оценка на служителите.

Изготвяне на система за атестация:

 • Изготвяне на подходяща система за атестация
 • Предоставяне на необходимите инструменти (анкетни карти, софтуер и др.)
 • Провеждане на периодични и ad hoc атестации
 • Записване и водене на резултатите за всеки служител
 • Изготвяне на препоръки въз основа на резултатите

Видовете техники и системи, с които имаме опит и можем да въведем във вашата организация са:

 • Вътрешен център за атестация
 • Управление чрез цели (Management by Objectives MBO)
 • Система за самооценка
 • Оценка спрямо еталон
 • Система за оценка на уменията
 • Система за оценка на личностни качества
 • Изграждане на KPIs (Key Performance Metrics) система за оценка на резултатите
 • 360 градусова обратна връзка
 • Peer Review (Оценка от служители на подобни позиции)

ПРОУЧВАНИЯ

Едно добре проведено проучване ще ви предостави ценна информация, която ще ви помогне да установите нуждата от конкретни промени.

 • Удовлетвореност на служителите: Изясняване на факторите, влияещи за удовлетвореността и причините за липсата й поради конкретни дадености в организацията, като управа, работна среда, процеси, налично оборудване и други.
 • Лоялност на служителите: Оценка на лоялността на служителите към компанията, работата, управата, колегите и др.
 • 360-градусова обратна връзка: Проучване на служителите от различни страни, включително управа, подчинени, колеги, доставчици и клиенти.
 • Оценка на организацията: Комплексна оценка на силните и слабите страни на дадена организация.
 • Employer Improvement Surveys: Предоставя възможност на служителите да идентифицират процеси и други сфери за подобрение в организацията и да дадат препоръки.
 • Интервю при напускане: Предоставя възможност на откриване на причините за текучество, чрез което могат да се формулират стратегии за подобрения на работното място.
 • Удовлетвореност от придобивки и бонуси: Установява от кои придобивки служителите са най – доволни, от кои биха били доволни и наличието на кои не е от значение и могат да бъдат премахнати като излишен разход или заменени с по – високо оценявани.
 • Оценка на мотивацията: Дава представа за факторите мотивиращи или демотивиращи служителите с цел изграждане на методи за допълнителна мотивация и елиминиране на факторите причиняващи демотивация.
 • Професионално развитие: Помагат да се установи дали служителите смятат, че имат дадени адекватни шансове за професионално развитие, като обучение и програми за кариерно развитие
 • Удовлетвореност от обслужването (от страна на клиенти и служители): По този начин се уточняват взаимни точки на удовлетвореност, както и слаби страни, нуждаещи се от промяна.
 • Фокусни групи с клиенти и служители: Уточняване на нуждите на клиентите и съображенията на служителите, с цел най – адекватно решаване на проблеми с обслужването на клиенти.

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Изготвяне на програми за оценка и повишаване мотивацията на служителите.

Изготвяне на план за оценка на текущото ниво на мотивация:

 • Уточняване на целите и определяне на инструментите за провеждане на оценка на текущата мотивация
 • Анализ на текущата мотивация: Провеждаме анкети, интервюта и фокус групи, за да се изяснят основните фактори, влияещи на мотивацията в конкретната организация.
 • Определяне и приоритизиране на факторите, влияещи позитивно или негативно на мотивацията на служителите
 • Предоставяне на доклад с резултатите

Изготвяне на план за повишаване на мотивацията:

 • Уточняване на целите (краткосрочни и дългосрочни)
 • Определяне на критерии за оценка на успеха
 • Изготвяне и оценка на алтернативи за повишаване на мотивацията
 • Организация и имплементация на избраните алтернативи
 • Оценка на резултатите

Сред най – често използваните подходи за мотивация на персонала, които можем да въведем във вашата организация са:

 • Системи за управление на кариерата
 • Програми за лоялни служители
 • Допълнителни придобивки: Купони, Спортни карти, Карти за здравни заведения
 • Организиране на Team building събития
 • Подобрения на работната среда
 • Менторинг и коучинг програми

ОБУЧЕНИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Организация и провеждане на обучение.

ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ

Съдействаме за установяването на необходимост от обучение за важни за дейността умения и  организираме провеждането му.

 • Анализ и приоритизиране
 • Изготвяне на учебна програма
 • Организация и провеждане
 • Оценка на резултатите

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

Можем да предоставим професионално обучение за повишаване на квалификацията в определени сфери.

 • Чужд език
 • Microsoft Office
 • Продажби и маркетинг
 • Управление на проекти
 • Лидерство и мениджмънт
 • Управление на човешките ресурси
 • Социални умения
 • Умения за работа с клиенти

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Ако бизнесът ви се разраства и покрива нови сфери на дейност или изцяло ги променя, ние можем да помогнем за преквалификацията на вашите служители, така че безпроблемно да поемат новите си задължения.

 • Определяне на позициите, подлежащи на промяна
 • Определяне на служителите, подлежащи на преквалификация
 • Организация на процедурите по преквалификация
 • Обработка на документи и допълнителни споразумения