fbpx

+359 876 714 688

Veniluck. COMPLEX BUSINESS SOLUTIONS

MUHASEBE

VENILUCK CBS: İşletmeler için her şey tek bir yerde

MUHASEBE HİZMETLERİMİZ

Şirketimiz, her işletme türü için bütünlüklü muhasebe çözümleri sunmaktadır. En köklü muhasebe standartları ve muhasebe sistemleri ile çalışıyoruz. Her müşterinin özelliklerine uyum sağlıyoruz.

KAPSAMLI MUHASEBE HİZMETLERİ

Muhasebe hizmetlerinin tamamı, muhasebe belgelerinin aylık olarak işlenmesini ve yıllık kapatma prosedürlerinin sağlanması.

PERSONEL

Yeni personel atanmasında ve devam eden personel yönetiminde yardım.Assistance in payroll and overall staff administration.

DİĞER HİZMETLER

Danışmanlık ve tek seferlik muhasebe hizmetleri.

Fırsatlar tesadüf değildir, onları siz yaratırsınız!

DANIŞMA İÇİN RANDEVU ALIN

KAPSAMLI MUHASEBE HİZMETLERİ

Muhasebe hizmetlerinin tamamı, muhasebe belgelerinin aylık olarak işlenmesini ve yıllık kapatma prosedürlerinin sağlanması. Daha fazla ayrıntı için:

ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ

 • Faaliyetlerin analizi ve muhasebe politikalarının hazırlanması
 • Muhasebe faaliyetlerinin organizasyonu için metodolojinin hazırlanması
 • Bireysel bir hisse senedi planının derlenmesi
 • Muhasebe ve vergi amortisman planının hazırlanması
CARİ MUHASEBE HİZMETLERİ

 • İkincil muhasebe belgelerinin hazırlanması
 • Belgelerin kronolojik olarak dosyalaması
 • Muhasebe ve vergi sürelerinin sürekli takibi
 • Sözleşme makamının süre sonu son kullanma tarihleri hakkında bilgilendirilmesi
 • Vergi ve sosyal güvenlik katkı paylarının hesaplanması ve belirlenmesi
 • Vergi ödemeleri için ödeme emirlerinin hazırlanması
 • Aylık ve yıllık mizanların hazırlanması
 • Ara ve yıllık raporların hazırlanması
 • Aylık KDV işleme
 • KDV ve VIES beyannamelerinin hazırlanması
 • KDV iadesi beyannamesi
 • KDV etkilerine İlişkin Danışmanlık
 • KDV iadesi
 • Satın alma ve satış günlüklerinin hazırlanması ve sunulması
 • Faturalarım işlenmesi
 • Banka ekstre ve belgelerinin işlenmesi
 • Şirket yazar kasalarından gelen raporların işlenmesi
 • Yurt içi ve yurt dışı görev emirlerinin işlenmesi
 • Yol levhalarının işlenmesi
 • Müşteri talebi üzerine diğer belgelerin işlenmesi
 • Yerel Vergiler ve Ücretler Yasası kapsamında beyanname verilmesi
 • Raporların hazırlanması ve BNB’ye (Bulgaristan Ulusal Bankasına) sunulması
 • Sabit kıymetlerin deftere nakli ve amortisman
 • Stokların muhasebesi
 • Edinilmiş/satılmış/yazılı aktif varlıkların aylık olarak güncellemesi
 • Muhatapların alacak ve borçlarına ilişkin ara raporların hazırlanması
 • Alacakların işlenmesi
 • Yükümlülüklerin (Borçların) işlenmesi
 • İstatistiksel raporların hazırlanması ve NSI’ye (Devlet İstatistik Enstitüsü) sunulması
 • ЗДДФЛ’deki 55. madde kapsamında beyanname verilmesi. Gerçek kişilerin ödenmiş gelirleri için peşin stopaj ve ödenen vergiler- her üç aylık dönem için
 • Operasyonel muhasebe
 • İstatistiksel üç aylık formların hazırlanması
 • Yönetim raporları
YIL SONU KAPANIŞI

 • Yıllık finansal tablo ve raporların hazırlanması (GFO)
 • Yıllık finansal tablo ve raporların belgelendirilmesi
 • Vergi gerektiren rapor ve beyannamelerin vergi kurumlarına sunulması
 • Muhasebesel tabloların ticaret sicilinde yayınlanması
 • Konsolide finansal tablo ve raporlar
 • Yıllık varlık ve yükümlülük envanteri
TEMSIL VE VERGI KORUMASI

 • Denetim ve kontrolelrde yetkili makamlar nezdinde temsil
 • Tüm vergi konularında ve davalarında kurumlar nezdinde temsil ve koruma
 • Hazırlanan vergi belgelerinin vergi idaresi nezdinde korunması
 • Vergi ve beyannameler için yasal sürelerin izlenmesi
 • Gerekli tüm belgelerin ilgili kurumlarda hazırlanması ve sunulması
 • Vergi daireleri ile gerekli kontrollerin yapılması
TEMINAT TUTMA VE KAYDETME

 • Ticari bir işletmede rehin verme
 • Alacaklar
 • Makine ve ekipmanlar
 • Gayrimenkuller
 • Ekipmanlar
 • Stoklar
 • Çiftlik Ürünleri
 • Menkul kıymetler – tahviller, vadeli işlemler, swaplar, opsiyonlar, hisseler
EK HİZMETLER

 • Belirli müşteri gereksinimleri hakkında raporlar oluşturulması
 • Müşteri adına fatura düzenlenmesi
 • Müşteri adına online / elektronik bankacılık
 • Kurumlarla iletişim için Vergi Adresi sağlanması
 • Müşteri ofisinden belge toplanması
 • Bağımsız bir mali denetim organizasyon ve yürütülmesi
 • Çifte vergilendirme anlaşmalarının uygulanması
 • İNTRASTAT beyannamelerinin sunulması

PERSONEL

Yeni personelin atanmasında ve devam eden personel yönetiminde yardım. Daha fazla bilgi için:

RANDEVU

 • Personel alım şekli hakkında danışmanlık
 • Gerekli belgelerin hazırlanması ve işlenmesi
 • NAP ile iş sözleşmelerinin tescili
BELGELERİN HAZIRLANMASI VE İŞLENMESİ
 • İş ve medeni sözleşmelerin hazırlanması
 • İş sözleşmesinin feshi için emir hazırlanması/
 • Bordroların, ödemelerin ve iş notlarının hazırlanması
 • Ücretli yıllık izin programının hazırlanması
 • Vergiler, sosyal güvenlik primleri ve maaşlar için ödeme emirlerinin hazırlanması
 • Emeklilik şablonlarının hazırlanması
 • Belgelerin İngilizce dilinde hazırlanması
 • Belgelerin hazırlanması ve Devlet Sigorta Kurumu’na (NOİ) sunulması
 • Belgelerin hazırlanması ve NAP’a sunulması
 • İş tanımlarının hazırlanması
 • Hastalık izinlerinin hesaplanması ve hastalık raporları kaydı
 • Çalışma Kitapçığı düzenleme
 • Sigorta defterlerinin belgelendirilmesi
ÜCRETLER VE GİDERLER

 • Ücretlerin hesaplanması ve işlenmesi/Payrol
 • Bölümlere ve projeleri dikkate alarak ücret masraflarının raporlanması
 • Ücret ve sosyal güvenlik katkı paylarının ödenmesi için son tarihlerin sürekli takibi
 • Ücret ve sosyal güvenlik maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebesi
 • Personel maliyetleri ile ilgili yönetim raporları
 • Yalnızca bordro için kullanılan bir banka hesabı hizmetleri
 • Toplu ödeme dosyalarının hazırlanması

DİĞER HİZMETLER

Danışmanlık ve tek seferlik muhasebe hizmetleri.

DANIŞMANLIK

 • İş fikirleri hakkında danışma ve yardım
 • Muhasebe açısından sözleşmelerin hazırlanmasında danışmanlık
 • Sosyal güvenlik, vergi ve çalışma konularında istişareler – yasal konular
 • Şirket açılışı için danışmanlık ve yardım
 • Vergilerin yasal düzenlenmesi için danışmanlık
 • Döviz mevzuatı ile ilgili danışmanlık
 • Transfer ve fiyatlandırma danışmalığı
 • Faaliyet ve vergi planlamasında yardım
TEK SEFERLIK MUHASEBE HİZMETLERİ

 • Birincil muhasebe belgelerinin tek seferlik muhasebesi ve gerekli muhasebe belgelerinin hazırlanması
 • Tüzel kişilerin yıllık vergi beyannamelerinin hazırlanması
 • ГФО hazırlanması ve Ulusal İstatistik Kurumuna sunulması
 • ГФО hazırlanması ve Sicil Müdürlüğüne sunulması
 • Faaliyet eksikliği beyanlarının НСИ ve НАП’a sunulması
 • KDV Kaydı
 • Şirketin yasal mali denetim koşullarının doğrulanması
 • НАП’a ilişkin yükümlülüğün varlığı veya yokluğu belgesi
 • ЮЛ kredisine başvuru belgelerinin hazırlanması
HİSSELER

 • Hissedarlar Defteri’nin hazırlanması ve muhafazası
 • Hisseler için geçici sertifikaların hazırlanması
 • Bedelsiz hisselerin bedelli hisselerle değiştirilmesi
 • Bedelli hisselerin bedelsiz hisselerle değiştirilmesi
BİREYLERİN MUHASEBESİ

 • Bireylerin gelirleri için yıllık vergi beyannamelerinin hazırlanması
 • Bireylerin revizyonlarında yardım
 • Bireyler için kredi başvuru belgelerinin hazırlanması